ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA USŁUGI CATERINGOWEJ DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ PROJEKT ERASMUS+ pn.: „Zawodowcy otwarci na Europę”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2022

Przedmiotem   niniejszego   zapytania  ofertowego  jest  realizacja usługi cateringowej  w ramach KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ PROJEKT ERASMUS+   pn.: „Zawodowcy otwarci na Europę”

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Konferencja odbędzie się w Domu Kultury Oskard, ul. Aleje 1 Maja 7a, 62-510 Konin, w dniu 9 listopada 2022 r.  Przerwa obiadowa przewidywana jest na godzinę 14.30.

Przewidywana liczba uczestników to około 150 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie uaktualniona na tydzień przed planowanym wydarzeniem tj. do dnia 2 listopada 2022 r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do organizacji cateringu     w miejscu i czasie wymienionym powyżej w  zakresie :

1. zapewnienia serwisu gastronomicznego ( stoliki bankietowe, obrusy, talerze, sztućce, filiżanki oraz stół cateringowy pod bufet),

2. przygotowania stołów, ekspozycji menu

3. zapewnienia różnorodności wyżywienia zgodnie z przedstawioną poniżej szczegółową specyfikacją zamówienia

4. zapewnienia obsługi kelnerskiej oraz dbałości o estetykę miejsca podawania wyżywienia

5. posprzątania po zakończeniu całego wydarzenia (w zakresie dotyczącym cateringu)

Szczegółowa specyfikacja menu:

 

 1. OBIAD: jeden rodzaj zupy, jeden rodzaj mięsa, jeden rodzaj ryby oraz danie dodatkowe w postaci np.: makaronu z warzywami, zapiekanki bezmięsnej lub pierogów. Dodatkowo zestaw surówek, gotowane warzywa lub inny dodatek, jak również ziemniaki, frytki lub kluski śląskie w zależności od rodzaju mięsa.
 2. WODA butelkowana 0,5 l .

 

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

- zaakceptować   bez    zastrzeżeń   wszystkie   warunki   niniejszego   zapytania,

- posiadać   niezbędną    wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i   osobami   zdolnymi   do   należytego   i   terminowego   wykonania   zamówienia,

- posiadać   aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej  kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej,

- znajdować   się  w   sytuacji   ekonomicznej  i   finansowej umożliwiającej wykonanie całości zamówienia,

- w celu uniknięcia konfliktu interesów posiadać status podmiotu niepowiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Termin i sposób składania ofert

 1. Oferty, na   załączonym  formularzu   ofertowym,   można składać drogą  elektroniczną   na adres: sekretariat@cwrkdiz-konin.pl  lub osobiście w siedzibie jednostki przy ul. Okólnej 47a w Koninie w terminie do 09.2022 r.
 2. Oferta winna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania  oświadczeń  woli  w imieniu Wykonawcy.

Sposób oceny składanych ofert:

 1. Ocenie według poniższych kryteriów będą podlegać tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.
 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:

            - cena brutto – 70%

            - różnorodność i jakość menu  oraz gramatura na 1/os  – 30%

 1. Za    najkorzystniejszą   uznana   zostanie   oferta,   która   otrzyma   najwyższą  liczbę   punktów .  Maksymalna   liczba   punktów   to   100    Przyjmuje się, że 1 % =1pkt.
 2. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach :

Punkty w kryterium cena brutto zostaną obliczone według wzoru :

 1. Liczba punktów =( cena oferty najtańszej/cena oferty badanej ) x 70

 Maksymalna liczba punktów w tym kryterium to  70 pkt.

Punkty w kryterium różnorodność i jakość menu oraz gramatura na 1 os. zostaną przyznane według:

 1. Zgodność menu ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu ofertowym z podaniem gramatury na 1/os.  oraz  opisem formy podania posiłku tj. ( aranżacja stołu, dodatkowa dekoracja, sposób ułożenia serwowanych potraw i niezbędnej zastawy stołowej) – 15 pkt.
 2. Zapewnienie obsługi kelnerskiej – liczba osób -  15 pkt.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium to 30 pkt.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów , Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z niższą ceną.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 2. Proponowane Menu wraz z opisem organizacji miejsca podania posiłku oraz podaną ilością osób obsługujących ( kelnerów) stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
Data utworzenia:2022-09-23
Data publikacji:2022-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Budny
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:55